Lambert Bernardy, J%C3%BCrgen Kuhns, Otti Stotzem, Robert Bechem %C2%A9 G%C3%BCnter Kobiolka © Deutscher Alpenverein Sektion Rheinland-Köln

Lambert Bernardy, J%C3%BCrgen Kuhns, Otti Stotzem, Robert Bechem %C2%A9 G%C3%BCnter Kobiolka

© Deutscher Alpenverein - Sektion Rheinland-Köln - Kölner Alpenverein